En kasse med poesi-strofer

En kollega lånte mig nogle poesibøger fra sine forældre. Bøgerne blev skrevet i forbindelse med højskoleophold engang i 1930'erne.

Jeg lægger nogle af stroferne fra bøgerne her, fordi:

  • Man kan hente inspiration til egne poesibøger - og tro mig - jeg synes (nu)tiden kræver den slags bøger.
  • Så man kan se, der har været nogle fornuftige mennesker før en selv - og at de har haft det rart og sjovt sammen.

Min kollega - Erik Hellerup Madsen - skriver: "Der er tale om 3 poesibøger:

  • Min fars fra Vestbirk Højskole, vinteren 1928-29. Han hed Jens Hellerup Madsen, født 13.6.1907 i Løgstrup, Fiskbæk Sogn ved Viborg. Så jo, mænd havde også !
  • Min mors fra Ollerup Højskole, Anna Stigsen G. Madsen, født 5.5.1908 i Vorde Sogn ved Viborg.
  • Min mors fra Testrup Højskole, sommeren 1933. Senere blev her tilføjet nogle få fra Aarhus Amtssygehus, hvor mor var elev 1934/35. Mors søstre Kathrine og Kristiane er også kommet med her, mens de to brødre ikke er med.

Herunder et uddrag fra bøgene:

Blad fra en poesibog

Mors Poesibog fra Ollerup Højskole sommer 1930

Aldrig færdig, men altid på Vej!
---

Saa drag da kæk med Dagen frem
trods Livets Lykkespil!
---

Grønnes kun se det er Sagen
leve med og vær vaagen
Lev kort Tid eller længe -
blot vi lyser op i Tågen!
---

Alt stort sker tyst.
---

Held og Lykke dig ledsage alle dine Levedage
---

Jeg ønsker dig ej Guld og Glimmer,
men kun en Ring paa den fjerde Finger.
---

Vi mødtes som fremmed men skilles som Ven
de Dage der gik kommer aldrig igen!
---

Altid glad og velfornøjet
altid med et Smil i Øjet
aldrig gnaven og aldrig tvær
derfor fik jeg dig saa kær
---

Mødes og skilles er Livets Skik
Tak for de Dage der kom og gik.
---

Hovedet opad, men ingen Knejsen
fremad i Verden og
"Lykke paa Rejsen"
---

Oven over Skyen er Himlen altid blaae
---

Løft Hovedet højt se frit på enhver
det klæder alle en ung især
---

Gid alt for dig maa blomstre
og staa i Yndigt Flor
det er mit bedste Ønske
fremlagt i disse Ord.
---

Roser er søde
Violer er blaa
Jordbær er søde
og du er ligesaa.
---

Naar Uglen tuder i Træets Top
saa tænk paa mig i fuld Galop.
---

Øjet opladt Haanden øvet
Tanken paa Flugt over Støvet.
---

Læs ned Læs op
Et Ord til Minde
Vil du da finde
---

Elsk din Mand og stop hans Hoser
saa skal du danse paa røde Roser.
Den Mand som tager Anna til Kone
skal højt i mit Navn trone
---

Jeg ønsker dig lykke
jeg ønsker dig Held
jeg ønsker dig tusinde Gange Lev Vel
---

Gid Roser alle dage maa blomstre
på din Vej,
et Ord jeg har tilbage,
det er forglem mig ej.
---

Det ved hvert eneste lille Frø,
for ret at leve, maa man først dø.
---

Naar du plukker Roser
Pluk saa en til mig,
naar du tæller Venner,
glem saa ikke mig.

Mors anden Poesibog,
Testrup Højskole sommer 1933

Kære Venner og Veninder
hjælp mig her at samle Minder
---

At ville det er Sagen
i smaat saa vel som i stort
at ville frem med Dagen
og faa en Gerning gjort.
---

Det gælder om at ville
fremad på Livets Sti;
det gælder om at stille
og staa hinanden bi.
---

Der tales alt for meget
og flagres uden Maal;
nej, Viljen understreget
det giver Livet Staal!
---

Tak for Tiden, som her svandt,
alt gik hurtigt ikke sandt,
men som Tiden svinder,
tilbage bliver der Minder.
---

Aldrig briste, skønt de brage.
Rosenbaand fra Ungdomsdage.
Tak for godt Kammeratskab!
---

Gennem Livets Trængsler kan du fredfyldt gaa,
ængtes ej, din Gud kan trygt du stole paa.
Tæl Guds mange Gaver, Engle tæller med -
mens du tæller, naar du fremad Fjed for Fjed.
---

Hvor lifligt det er at møde
naar nu man vandrer frem
en Broder- og Søsterskare
på Vejen til samme Hjem.
Det er som en kvægende Luftning
som Herren os sendes ned,
en Trøst for den trætte Vandrer
paa Vejens Besværlighed
---

Om Vejen bliver tung og trang,
ja det kan ingen vide,
men gaar vi den med Bøn og Sang,
saa naar vi Vejens Maal engang,
og naar det dog i tide
---

Lykken er ikke Gods eller Guld,
Lykken er ikke Storhed og Ære.
Lykken kan selv i den ringeste Vraa,
Abejdets Frugter på Bordet bære.
---

Jeg kendte på Testrup en Pige saa sød
med Øjne som Stjerner og Kinden saa rød
en Tak vil jeg sige dig lille Veninde
jeg glemmer dig ikke du er som et Minde
fra Testrup i Sommer og Sol
du er som Mildhedssymbol
derfor vil jeg bede dig
ræk mig til Slut en Forglemmig ej
---

Lyksalig, lyksalig hver Sjæl, som har Fred!
Dog ingen kender Dagen, før Solen gaar ned.
---

Lykken kommer, Lykken gaar
den Gud elsker, Lykken faar.
---

At leve er et lille Ord
men at leve rigtigt er en Kunst saa stor.
---

Derfor syng naar du er glad
syng naar Sorg dig tynger,
Glæden øges for hvert Kvad,
og Sorgen bort dig synger.
---

Naar du ser på denne Klat
saa tænk på hvem
der har den sat.
---

Sæt dig et Maal. Lad det signes
af Gud
og giv det hver Evne i Fæste.
I Kampen skal Evnerne
folde sig ud
og bære dig frem blandt de bedste
---

Smil til Verden
og den smiler til dig igen.
---

Bedre Tid staar op af denne
hvis i svigter ej.
Hører det i danske Piger,
eders Sag det er
uden eder Dagen viger,
vokser kun med Jer.
---

Er Rosen ved at visne
den kan dog friskes op igen;
er Hjertet ved at briste
Det kan dog trøstes af en Ven
---

Dengang jeg raabte:"Jeg vil Lykken eje"!
da var det, som den flyed mine Veje.
Dengang jeg hvisked:"Jeg vil Lykken bringe",
da kom den til mig på Englevinge
---

Gør du, hvad du kan,
så gør Gud, hvad du ikke
kan
---

Kæmp for alt hvad du har kært
dø om saa det gælder,
da er Livet ej saa svært,
Døden ikke heller.
---

Gaar Støtterne i Stykker,
og Vennerne faar Nykker,
saa sker det blot,
fordi du godt,
kan gaa foruden Krykker
---

Luk Favnen naar Sorgerne kommer
De flyve da tavse forbi.
Aabn Favnen naar Glæderne kommer
De flyve da lige deri.
Lev vel

Blad fra en poesibog

Fars poesibog (1928-29)

Kæmp for alt hvad du har kært
dø om saa det gælder,
da er Livet ej saa svært
Døden ikke heller.
---

Lad vinterens mindekæde
blive til frugtbar glæde. -
---

Der gik engang en Ungersvend
helt sindig paa sin Fod og saa
sig vidt i Verden om med
længsel i sit blod.
---

Lykkens røde roser,
kun mellem torne gløde:
Tornen tager jeg for mig
Rosen gemmer jeg til dig
---

I denne Vinter har vi haft de bedste Dage
siden vor Barndoms den lykkelige Tid
Naar engang du ser paa dette Blad
saa tænk paa mig og paa denne Tid.
---

Ud gaar du nu paa Livets Vej:
Brug Livet, men misbrug det ej.
I Modgangs Sky, i Medgangs Sol,
ej paa dig selv, men paa Himlen stol.
---

Saa lad derpaa os Syn da fæste,
hvad ædle kalder Livets Lyst. (Grundtvig)
---

Modig Ungdom ingen vege Sjæle,
Tiden er ej til i Mag at dvæle.
Vi har brug for danske Mænd,
unge Seners stærke Spænd,
Mænd med faste Viljer.
---

Naar engang i Fremtids Dage.
du er lykkelig og glad
hold da tankerne tilbage
den som skrev paa dette Blad
Tak for den korte Vinter. Lev vel!
---

Lykken er ikke Gods eller Guld.
Lykken er ikke Storhed og Ære.
Lykken kan selv i den ringeste Vraa.
Arbejdets Frugter paa Bordet bære.
---

Løft dit Hoved du raske Gut!
om et Haab eller to blev brudt,
blinker et nyt i dit Øje,
straks det faae Glans af det høje.
---

"Perler og Glimmer er blandet paa Jord,
lad Glimmeret far, træk Perler paa Snor"
---

Sæt dig et Maal
lad det signes af Gud,
og giv det hver Evne i Fæste
i Kampen skal Evnerne folde sig ud,
og bære Dig frem blandt de bedste.
---

Det gælder om at ville
fremad paa Livets Sti.
det gælder om at stille
og staa hinanden bi.
---

Fryd dig ved Livet i dine Dages Vaar
Pluk Glædens Roser før de forgaar.
---

Mistænk ej nogen uden Skel!
tro heller ingen alt for vel!
Vær til at se og høre snar!
sendrægtig derimod til Svar!
---

Jern i Dit Blod
Fryd i Dit Sind,
Fred i Dit Bo. Ammen!
---

Find - værn og nær det bedste
hos dig selv og hos din Næste.
---

Frejdig Ungdom
Ild i Jord og Øje
vi skal evne
Danmarks Jord at pløje
---

Gud give Dig Lykke og gode Raad.
Sin Naades Lys Dig tilsende.
---

For Piger og vort Land vi kæmpe
alle Mand og ve det usle Drog
der ej elsker sit Sprog!
---

Mindet lader som ingenting
er dog et lønligt Kildespring
---

Fremad efter Livets Kranse!
Tid har vi ej til at standse.
Trøstig fremad! tændt er Fyret,
Vej kender han, som har Styret.
---

En yndig lille Mage
og Penge dertil,
og frydefulde Dage
jeg ønske dig vil.
---

Jeg ønsker dig Liv og glade Dage
og en rigtig Ægtemage,
den du alt en saadan har,
det jeg halvt antar